Gemeente verleent Omgevingsvergunning voor woningen in dit kantoorgebouw

Woningproject 'Terras aan de Schie' aan Stationsplein

Woningproject 'Terras aan de Schie' aan Stationsplein

SCHIEDAM - Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken bekend dat op 11 november 2021 een omgevingsvergunning voor het herbestemmen en optoppen van het plan Stationsplein 2 ten behoeve van 130 woningen is verleend.

Ten behoeve hiervan heeft de gemeenteraad van Schiedam op 2 november 2021 een verklaring van geen bedenkingen verleend. Aanvullend zijn ten behoeve van deze ontwikkeling hogere waarden (geluid) vastgesteld.

Aanleiding
Op 26 januari 2021 is een omgevingsvergunning gevraagd voor het herbestemmen en optoppen van het pand Stationsplein 2 te Schiedam, bekend onder de projectnaam Terras aan de Schie. De plannen voorzien in de transformatie van het kantoorpand naar 130 woningen. Het project is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan ‘Oost’. Medewerking aan het plan is mogelijk met een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, waaruit blijkt dat het project voldoet aan de vereiste van een goede ruimtelijke ordening.

Verklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 6:5 van het Besluit omgevingsrecht wordt een afwijking van het bestemmingsplan niet verleend dan nadat de gemeenteraad heeft aangegeven dat zij geen bedenkingen heeft tegen het ruimtelijk initiatief. De gemeenteraad van Schiedam heeft op 2 november 2021 een verklaring van geen bedenkingen verleend afgegeven ten behoeve van het project waarvoor een omgevingsvergunning is gevraagd.

Hogere waarden (geluid)
De projectlocatie is gelegen binnen meerdere wettelijke geluidszones. Op de projectlocatie worden de wettelijke voorkeursgrenswaarden voor het geluid van weg en spoor uit de Wet geluidhinder overschreden. Voor de bouw van de woningen die met de omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt zijn daarom hogere waarden (geluid) vastgesteld. Het verlenen van hogere waarden (geluid) is gebeurt onder voorwaarden.

Ter inzage
De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en het besluit hogere waarden (geluid) en bijbehorende stukken ligt vanaf 15 november 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De stukken zijn te raadplegen op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0606.OMG0023-0002

De stukken liggen eveneens ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Gelet op de huidige corona-maatregelen kunnen beperkingen gelden bij het inzien van de stukken bij het KCC. 

Beroep
Tegen het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning kan binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking beroep worden ingesteld. Beroep ten aanzien van de omgevingsvergunning en/of de bijbehorende verklaring van geen bedenkingen kan worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007BM te Rotterdam. Beroep ten aanzien van het besluit hogere waarden kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrecht van de Rechtbank Rotterdam, dan wel de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden (geluid) treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet
Op het besluit tot het verlenen van het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing (artikel 1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Tevens kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Vragen en opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over de omgevingsvergunning of het besluit hogere waarden (geluid) en de verdere procedure kun je via telefoonnummer 14010 contact opnemen de heer S.J.C. Hovens, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling.

In onderstaand eerdere artikel kun je een artist's impression zien:
Deze torenflat hoger maken en er 130 woningen in realiseren
https://www.deschiedammeronline.nl/stad/details/deze-torenflat-hoger-maken-en-er-130-woningen-in-realiseren

Meer informatie over Stationsgebied: moet beter bereikbaar, prettiger en veiliger worden
https://www.deschiedammeronline.nl/stad/details/stationsgebied-moet-beter-bereikbaar-prettiger-en-veiliger-worden

Foto: het op te toppen kantoorpand (c) De Schiedammer Online

14-11-2021

bannewenne

30 Jaar DBK_schiedammeronline

bannersfg

Banner sgs(002)

banner

rdc

bannerservice

irado banner 250x208 (002)