Oproep: 'Zorg voor voldoende geld voor betaalbare sociale woningbouw'

'Stop mensen niet weg in schimmelwoningen of noodcontainers'

 'Stop mensen niet weg in schimmelwoningen of noodcontainers'

SCHIEDAM - De Stichting Meredia en de bij haar aangesloten Manifestgroep heeft aan de politieke partijen in de gemeenteraad Schiedam en aan B&W van Schiedam een brief gestuurd om aandacht te vragen 'voor de vaak slechte huisvestingsomstandigheden van mensen met een smalle beurs waaronder ook veel statushouders'. Je kunt de brief hieronder integraal lezen.

"De Stichting Meredia en de bij haar aangesloten werkgoep de Manifestgroep wil middels deze brief bij de politieke partijen in Schiedam aandacht vragen voor de vaak slechte huisvestingsomstandigheden van mensen met een smalle beurs waaronder ook veel statushouders. De werkgroep maar ook Vluchtelingenwerk wordt regelmatig geconfronteerd met deze slechte woonomstandigheden en de gevolgen daarvan. Mensen wonen in beschimmelde en slecht geïsoleerde woningen met weinig voorzieningen en hoge stookkosten. Veelal dicht op elkaar wonend in verouderde, kleine en gehorige flats waarin mensen met diverse achtergronden en sociale en/of medische problematieken moeten wonen. Onderlinge overlast en ruzies zijn regelmatig het gevolg, evenals slechte leerprestaties van kinderen en inburgeraars in deze gezinnen.

We willen met deze brief de gemeente Schiedam en politieke partijen vragen om voor de aanpak hiervan duurzame en effectieve stappen te gaan (of te blijven) zetten, ook richting de rijksoverheid. We begrijpen dat de rijksoverheid geldelijke middelen beschikbaar gaat stellen voor wooncontainers om de ergste nood te ledigen, wat echter geen duurzame structurele oplossing zal bieden.

Het onvoldoende beschikbaar hebben van goede betaalbare sociale woningen is natuurlijk een lastig aan te pakken probleem dat al vele jaren in onze stad en regio speelt en moeilijk ‘in je eentje’ op gemeentelijk niveau op te lossen is. Het moet telkens maar weer vanuit de gezamenlijke regio-gemeenten bij de rijksoverheid worden aangekaart om uiteindelijk meer geld en mogelijkheden voor sociale woningbouw vanuit het rijk binnen te halen. Erg scheutig zijn ze daar niet.

Daarom vragen we aan de politieke partijen in Schiedam om;

- Vanuit uw politieke partij richting uw landelijke partij zich hard te maken dat er flink meer geld op de rijksbegroting wordt vrij gemaakt voor betaalbare sociale (ver-)nieuwbouw en wellicht een ministerie van Volkshuisvesting op te tuigen om ook bouwen voor mensen met een smalle beurs in voldoende aantallen mogelijk te maken.

- Zorg te dragen dat vluchtelingen met een status welkom blijven in Schiedam. Tijdelijke wooncontainers kunnen op korte termijn extra woonruimte bieden maar zijn geen structurele oplossing. Voorkom noodwoning-buurten voor specifieke groepen.

- Woonplus en particuliere verhuurders te stimuleren (of zo nodig af te dwingen) dat de door hen verhuurde woningen in Schiedam minimaal een goede acceptabele woonkwaliteit moeten bieden. Een adequate, eenvoudig bereikbare en in te schakelen dienst ‘bouw en woningtoezicht’ dat ook handelend kan optreden lijkt ons hierbij noodzakelijk.

- Dat door uw partij in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 aandacht en oplossingsrichtingen worden opgenomen voor het realiseren van goede en betaalbare (ver-)nieuwbouw voor mensen met een smalle beurs, waaronder statushouders. We horen graag wat uw ideeën hiervoor zijn.

Met vriendelijke groet,
De Stichting Meredia en haar werkgroep de Manifestgroep Schiedam Verwelkom Vluchtelingen
Rita van der Eijk, mede namens Marcelle Jansen, Henny van Wieren, Ed Gloudi, Juan Heinsohn en Margarita Mena"

Foto: de Van Hallstraat in de Staatsliedenbuurt van Schiedam Nieuweland; in deze achteruitgaande buurt met huurhuizen in de sociale sector hebben veel huizen last van schimmel in de woningen (c) De Schiedammer Online, zie ook dit eerdere artikel:
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/opnieuw-vertraging-in-de-aanpak-van-schimmelbuurt-in-nieuwland

 

08-03-2021