Ter inzage legging schuift week op

Rectificatie gemeente inzake 'Omgevingsvergunning Warmtestation Groenoord'

Rectificatie gemeente inzake 'Omgevingsvergunning Warmtestation Groenoord'

SCHIEDAM - De publicatie van de omgevingsvergunning op ruimtelijkeplannen.nl heeft vanwege technische problemen vertraging opgelopen. Gelet hierop is de eerder gepubliceerde datum van ter inzage legging verplaatst van 10 naar 17 november 2021.

Zo liet de gemeente gisteren weten.

Hieronder lees je ons artikel van 11-11-2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam hebben gisteren schriftelijk bekendgemaakt dat op 2 november 2021 de omgevingsvergunning voor het bouwen van een warmtestation aan de Groenoordstraat/Schiedamseweg is verleend.

Projectomschrijving 
Op 19 februari 2021 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een warmtestation aan de Groenoordstraat/Schiedamseweg. Deze twee straten liggen in Schiedam Kethel. Medewerking aan het plan is mogelijk middels een afwijking van het  bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiertoe is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, waaruit blijkt dat het project voldoet aan de vereiste van een goede ruimtelijke ordening.

Plangebied
De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het perceel Groenoordstraat/Schiedamseweg te Schiedam, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie Q, nr. 9496.

Verklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 6:5 van het Besluit omgevingsrecht wordt de genoemde afwijking van het bestemmingsplan niet verleend voordat de gemeenteraad heeft aangegeven dat zij geen bedenkingen heeft tegen het ruimtelijk initiatief. De gemeenteraad van Schiedam heeft op 28 januari 2020 een ‘algemene verklaring van geen bedenkingen’ vastgesteld. Het bouwplan valt onder de reikwijdte van artikel 2, lid 9 van deze algemene verklaring omdat het een project in het kader van duurzame energie betreft. De gemeenteraad heeft dit in zijn vergadering van 15 december 2020 bevestigd (besluit nummer: 20VR056).

Ter inzage
De omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de andere op de procedure betrekking hebbende stukken liggen vanaf 10 november gedurende 6 weken ter inzage (n.b. redactie: deze datum is dus gerectificeerd door gemeente in 17 november).

De stukken zijn digitaal te raadplegen op

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0606.21OMGS066-
0001

De stukken liggen eveneens ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Gelet op de huidige corona-maatregelen kunnen beperkingen gelden bij het inzien van de stukken bij het KCC. "Om die reden adviseren wij u gebruik te maken van de digitaal te raadplegen stukken", aldus de gemeente in deze bekendmaking.

Beroep
Gedurende de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van de omgevingsvergunning. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend ten aanzien van de omgevingsvergunning, of kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn. Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.

De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. "Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Rotterdam", aldus de gemeente.

Crisis- en herstelwet
Op het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisisen herstelwet van toepassing (artikel 1.1 Chw in samenhang met artikel 1.6, bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Tevens kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Voor vragen of opmerkingen over de omgevingsvergunning en de verdere procedure kun je via telefoonnummer 14010, of via het contactformulier op schiedam.nl, contact opnemen met mevr. mr. R. Osse (juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling)

Op onze website:
Lees ook:
https://www.deschiedammeronline.nl/politiek/details/schiedam-groenoord-gaat-van-het-gas-af

https://www.deschiedammeronline.nl/politiek/details/startschot-gegeven-voor-groenoord-van-het-gas-los

Er komt een wijkcentrum voor alle inwoners van Groenoord; Groenoord krijgt 'bejaardenhuizen' voor mensen met migratieachtergrond
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/groenoord-krijgt-bejaardenhuizen-voor-mensen-met-migratieachtergrond

Raadleden voelen zich onder druk gezet vanuit Den Haag
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/raadsleden-voelen-zich-onder-druk-gezet-vanuit-den-haag

Bewoners Groenoord komen met alternatief
https://www.deschiedammeronline.nl/artikel/details/bewoners-groenoord-komen-met-alternatief-voor-warmtenet

18-11-2021