24 organisaties in Schiedam bieden gemeentebestuur manifest aan

'Wij maken plek'

'Wij maken plek'

SCHIEDAM - Dinsdagavond om 19.00 uur wordt er in het Stadskantoor voorafgaand aan de commissievergadering van de gemeenteraad een manifest aangeboden aan het gemeentebestuur. Het is opgesteld door Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen en Stichting Meredia en wordt aangeboden namens deze twee organisaties en nog 22 andere Schiedamse organisaties. Je kunt de tekst van het manifest en door welke 24 organisaties het wordt aangeboden hieronder lezen.

"Wereldwijd zijn bijna 90 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en onderdrukking. Een klein aantal daarvan probeert Europa te bereiken. De beelden van Lesbos, de kinderen op wrakke boten en het aanspoelen van overleden vluchtelingen raken iedereen. Al bijna 49.000 mensen stierven aan de Europese grenzen. In plaats van hen een veilige haven bieden, treft hen hier opnieuw een mensonterende situatie. In Ter Apel waar 700 mensen buiten sliepen, met zwaar tekortschietende basale voorzieningen. Artsen zonder Grenzen: ‘Het is ongekend en verontrustend dat wij voor het eerst in Nederland medische hulp gaan bieden’. Let wel, er is hier geen sprake van een vluchtelingencrisis, maar van een opvangcrisis, ontstaan uit politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen. Het is onaanvaardbaar dat vluchtelingen daar nu de dupe van zijn.

Gezinnen horen bij elkaar te blijven
De oplossing vanuit het kabinet is verwerpelijk. Dit kabinet neemt maatregelen om de instroom te beperken waaronder vertraging van gezinshereniging. Het recht op gezinshereniging is een fundamenteel onderdeel van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag. Nederland heeft zich ook verbonden aan de EU-gezinsherenigingsrichtlijn die een wachttermijn of huisvestingseis voor vluchtelingen verbiedt. Het gaat hier om een breed gedragen norm: gezinnen horen bij elkaar te blijven.

Ook een asielstop is geen optie. Het is onze plicht om onze deuren te openen voor mensen die vervolgd worden en verdreven zijn. Dat hebben we in 1948 al vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Waar de nood hoog is, past menselijkheid en geen quotum
Schiedam heeft in het coalitieakkoord vastgelegd dat nieuwkomers (= vluchtelingen) alle ruimte krijgen om onderdeel uit te maken van Schiedam en worden gesteund in het volwaardig meedraaien in de Schiedamse samenleving. Wij, Schiedammers, Schiedamse instellingen en organisaties willen ons hiervoor ook inzetten maar pleiten ook voor een blijvende en ruimhartige opvang en een warm welkom voor nieuwe vluchtelingen in onze stad, waaronder ook alleenstaande kinderen en jongeren. De opvang van Oekraïners laat zien dat het kan. Waar de nood hoog is, past menselijkheid en geen quotum.

Daarom vragen wij het stadsbestuur:
- gezien de noodsituatie in o.a. Ter Apel en andere asielcentra ruimhartig meer mensen op te vangen in onze stad,

- deze mensen opvang te bieden zo lang als nodig is; voorkom onnodig rondzeulen van kwetsbare mensen,

- al deze mensen een warm onthaal te bieden in onze stad,

- zich extra in te spannen om meer statushouders en alleenstaande kinderen en jongeren te vestigen, bijvoorbeeld door aanpak van leegstand van woningen, opeisen en verbouwen van leegstaande panden, bouwen van prefab-woningen (met duurzaam materiaal en bouwmethoden) en vooral ook sterk uitbreiden van sociale huurwoningen,

- zich uit te spreken voor ruimhartig asielbeleid en tegen instroombeperking waaronder tijdelijk opschorten van gezinshereniging. Dit is onwettig en inhumaan. Vluchtelingen hebben recht op asiel aanvragen en gezinshereniging is een mensenrecht.

Wij, organisaties en burgers van Schiedam, willen op onze beurt ook een steentje bijdragen om de vluchtelingen welkom te heten. We willen helpen waar nodig, met vrijwilligerswerk, geld en goederen en waar mogelijk huisvesting. Menselijkheid is aan ons allemaal."

Dit manifest wordt ingediend namens:

Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond

Ambassade van Vrede Schiedam

De Lets Ruilwinkel Schiedam

GroenLinks Schiedam

Interreligieuze werkgroep Schiedam

Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen

Muradiye Moskee

Partij van de Arbeid Schiedam

PKN Grote Kerk Schiedam

Protestantse gemeente PG Kethel

Seniorenvereniging Soos Blauwhuis

Sociale en Culturele Islamitische Vereniging

Stedelijk Museum Schiedam

Stichting Hotspot Hutspot

Stichting Inclusia

Stichting Meredia

Stichting Zona Franca

Team Buurtvrouw

Theatergezelschap De Stokerij

Vluchtelingenwerk Nederland, locatie Schiedam

Wijkcentrum Stichting De Erker

Wereld Muziekfestival Verueño

Stichting KunstWerkt

De Kansenfabriek

Foto: een kamer in gebouw François Haverschmidt, in mei 2022 klaargemaakt om in gebruik te nemen voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (foto uit artikel 'Hier worden vanaf maandag Oekraïense vluchtelingen opgevangen'

14-11-2022