Christien Bruggeman, Sandra Beenhakker, Sun van Dijk over aanpak huiselijk geweld:

'Wethouders durven de vingers er niet aan te branden'

'Wethouders durven de vingers er niet aan te branden'

SCHIEDAM - Zes raadsleden tijdens de vorige raadsperiode - Christien Bruggeman, Sandra Beenhakker, Sun van Dijk, Petra Zwang, Anouschka Biekman en Gürcü Polat - hadden een werkgroep gevormd om een vuist te maken tegen huiselijk geweld. Er zijn heel veel doelen gesteld, maar met de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B&W is het erg stil geworden rond de partij-overstijgende aanpak van huiselijk geweld, vinden Christien Bruggeman, Sandra Beenhakker en Sun van Dijk. Hieronder (het stuk na de vette tussenkop) kaarten zij dit aan. 

Alleen Christien Bruggeman (AOV) zit nog in de raad. Sandra Beenhakker (VVD), Sun van Dijk (fractie Van Dijk) en Gürcü Polat kwamen niet in de raad terug. Petra Zwang (PvdA) en Anouschka Biekman (D66) zijn nu wethouder. In de vorige periode raadslid Frans Hamerslag (PS), die zich inspande als gespreksleider tijdens themabijeenkomsten, is nu eveneens wethouder. 

"Kijk niet weg voor huiselijk geweld, nu niet, nooit niet!"

"De afgelopen jaren heeft de gemeente en gemeenteraad van Schiedam gezamenlijk een vuist gemaakt tegen huiselijk geweld. Door toenemende armoede, lockdown door COVID, meer zorgen en stress, nam het aantal meldingen van huiselijk geweld en vooral de zwaardere vormen ervan steeds meer toe. De vorige gemeenteraad ging daarom een politiek overstijgende samenwerking aan om dit grote maatschappelijke probleem aan te pakken.

Één gezamenlijk doel
6 raadsleden, ongeacht de kleur van de politieke partij en het toenmalige college hebben destijds de handen inéén geslagen met één gezamenlijk doel; het creëren van bewustwording! Er werden zes filmpjes opgenomen voor een speciale bewustwordingscampagne. Daarnaast spraken de raadsleden met alle beschermpartners uit de stad over partnergeweld, ouderenmishandeling, kindermishandeling, besnijdenis, stalking, loverboys en psychische mishandeling. De opbrengsten van deze bijeenkomsten met conclusies en aanbevelingen zijn gebundeld in een magazine ‘Kijk niet weg bij huiselijk
geweld’ en werd later ook overhandigd aan minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De werkgroep kreeg de Joke Smit aanmoedigingsprijs van het Ministerie van OCW voor de strijd voor expliciet strafbaar stellen van psychisch geweld. Tevens werd het magazine gepresenteerd in een prachtige slotbijeenkomst waarbij alle beschermpartners inclusief de gemeente Schiedam de aanbevelingen omarmden. De gemeenteraad ging samen met het college een initiatiefvoorstel uitvoeren. Er was een unieke samenwerking ontstaan die nog
niet eerder in een gemeente in Nederland was geweest. Het was prachtig om te zien en ervaren dat met samenwerking tussen verschillende partijen én met het toenmalige college, er grote stappen gezet konden worden.

Van raadslid naar wethouder
Inmiddels zijn er in Schiedam gemeenteraadsverkiezingen geweest en zijn drie
raadsleden uit ‘de werkgroep huiselijk geweld’ wethouder geworden (Christien, Sandra en Sun doelen hiermee op Petra en Anouschka, alsook op Frans, red.). Je zou denken dat dit goed nieuws is voor de focus op de aanpak van huiselijk geweld. Maar blijkbaar liggen de prioriteiten ineens anders. In het coalitieakkoord kwam het thema huiselijk geweld niet meer voor. Er zijn twijfels gerezen of voortzetting van een werkgroep nog wel nodig is en er zou weerstand zijn in de “toren” over de samenwerking met de gemeenteraad. Wethouders die nog zoekende zijn in hun rol durven de vingers er niet aan te branden. En zo kabbelt het intern wat voort zonder het belang van dit urgente onderwerp voorop te stellen. Van een voorbeeld-gemeente voor Nederland naar totale stilte.

Motie Aandacht, aandacht, aandacht
Wat is er gebeurd met de motie aandacht voor de diverse vormen van geweld achter de voordeur? Aandacht en intentie om meer bewustwording te creëren? En waar is de aanjaagrol van de gemeente Schiedam gebleven om de beschermpartners (daarmee wordt bedoeld instanties als politie en boa's van de gemeente, alsook de diverse organisaties die werkzaam zijn in het maatschappelijk veld; red.) in de stad blijvend met elkaar te verbinden? Waar zijn de (nieuwe) raadsleden die aan de slag wilden gaan met dit grote probleem? Waar
blijft die vuist of die luide stem? De beschermpartners in de stad vragen zich verwonderd af óf en wanneer er nog een vervolg wordt gegeven aan dit mooie initiatief. Begin dit jaar hebben de partners het belang van afstemming en kennisoverdracht aan de nieuwe raad benadrukt. 

Eén enkele themabijeenkomst zal er dit jaar worden georganiseerd om de gemoederen enigszins te sussen van enkele ‘lastige’ raadsleden. Gemeenteraad en college, zet de schouders er onder, samen! Laat al het harde werk, de stappen die er met elkaar zijn gezet naar een betere aanpak van huiselijk geweld niet voor niets zijn! Wees de stem voor al die slachtoffers die de weg uit de situatie nog niet weten of durven te bewandelen. Om huiselijk geweld aan te pakken is er blijvende aandacht nodig. Er is een mooie campagne, maak er gebruik van, zorg dat de partners in de stad elkaar blijvend kunnen vinden. Bewustwording, bewustwording en nog meer bewustwording.
Want het houdt niet op, niet vanzelf!
Christien Bruggeman
Sandra Beenhakker
Sun van Dijk"

Foto: een selfie van v.l.n.r. Sandra Beenhakker, Christien Bruggeman en Sun van Dijk na ontvangst van de Joke Smit aanmoedigingsprijs

05-04-2023