Schriftelijke vragen art. 43 RvO van AOV, CDA en OPS

Verhuiswensen en woonwensen ouderen beter in kaart brengen

Verhuiswensen en woonwensen ouderen beter in kaart brengen

SCHIEDAM - Al decennialang neemt het aandeel 65-plussers in ons land toe. Deze toename zet de komende jaren nog verder door. Naar verwachting loopt het aantal 65-plussers op naar 4.800.000 in 2040 (CBS, kernprognose 2022-2070). Daarbij neemt ook het aantal ouderen ‘op leeftijd’ – van 80 jaar en ouder – toe.

In Nederland wonen 3,73 miljoen 55-plushuishoudens, waarvan ruim een miljoen een 75-plushuishouden is. Deze aantallen nemen de komende jaren ook nog verder toe en steeds vaker gaat het om huiseigenaren. De rol en de woonwensen van ouderen op de woningmarkt worden daarmee steeds belangrijker.

Tijdens het organiseren van een bijeenkomst over wonen en zorg voor ouderen, kwam de fractie van het CDA Schiedam ten gehore, dat het AOV al een onderzoek gestart was naar - elders in het land opgestarte initiatieven van - woonvormen voor ouderen. Dit heeft ertoe geleid dat deze twee partijen de samenwerking hebben gezocht en gelet op de betrokkenheid van het OPS bij het onderwerp, gedrieën hebben besloten de krachten te bundelen op genoemd dossier.

Na de hiervoor genoemde bijeenkomst, gehouden op 7 december 2023, zijn met diverse bij/in het onderwerp betrokken en geïnteresseerde burgers en organisaties nadere gesprekken geweest, waar vragen op tafel kwamen te liggen waar wij, OPS, AOV en het CDA Schiedam, niet in alle gevallen een pasklaar antwoord op konden geven. Ons is wel gebleken, en onderzoeken hebben dat ook bevestigd, dat ouderen aanzienlijk minder vaak verhuizen in vergelijking met jongere huishoudens.

Het overgrote deel van de ouderen woont goed en naar tevredenheid en is bovendien sterk gehecht aan het eigen buurtje. Pas als er een concrete reden of aanleiding is om te - moeten - verhuizen, komt men in actie. Uit diverse landelijke uitgevoerde onderzoeken is gebleken, dat voor een meerderheid van de verhuis geneigde 75-plussers geldt, dat het (belangrijkste) verhuismotief een afnemende gezondheid of behoefte aan zorg is. Dit geldt echter ook al voor een kwart van de 65-plussers! Ook de Vereniging Eigen Huis heeft onderzoek gedaan: het Grote 55-plus Woonwensenonderzoek (file:///D:/Downloads/55-plus-woonwensenonderzoek_beknopt-rapport_mei-2022.pdf).

Er is echter ook een groep ouderen die wel verhuis geneigd is, maar voor wie het huidige aanbod niet aantrekkelijk genoeg is en/of voor wie de belemmeringen rondom het verhuizen te groot zijn. Tijdens de, naar onze mening, goed bezochte bijeenkomst op 7 december jl. en de aangehaalde gevoerde gesprekken is ons eens te meer duidelijk geworden dat wonen hoog op de agenda van ouderen staat. Het onderwerp houdt veel senioren bezig. Ons was het belang al duidelijk, maar dat belang, tijdig te zorgen voor voldoende woningen waarin ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, is ons tijdens onze gesprekken nog maar eens driedubbel onderstreept.

Ook is ons gebleken dat dé oudere niet bestaat. De verschillen in gezondheid van ouderen is groot, maar ook verschilt de snelheid van verouderingsprocessen per persoon. Zo is het mogelijk dat, door levenslange verschillen in leefgewoonten, leefomstandigheden en genetische achtergrond, mensen van hetzelfde geboortejaar een andere “biologische leeftijd” hebben.

De vragen waar wij tijdens de gesprekken geen antwoord op konden geven, leggen wij graag aan het college voor. Waarbij niet is gezegd dat de vragen een limitatieve opsomming is. Wij komen er graag, wellicht in een ander verband, bij het college op terug.

De vragen (voor nu):

1.a. Heeft het college onderzoek gedaan naar de verhuiswensen van de oudere Schiedammer van 60 jaar en ouder? 1.b. Zo ja, wat waren de bevindingen? 1.c. Zo nee, welke reden ligt daar dan aan ten grondslag?

2.a. Heeft het college onderzoek gedaan naar de woonwensen van de oudere Schiedammer van 60 jaar en ouder? 2.b. Zo ja, wat waren de bevindingen? 2.c. Zo nee, welke reden ligt daar dan aan ten grondslag?

3.a. Heeft het college een beeld van wensen van de oudere Schiedammers over hun toekomstige situatie? 3.b. Zo ja, kan het college dit beeld dan voor ons schetsen? 3.c. Zo nee, is het college dan voornemens onderzoek daarnaar te doen en op welke termijn?

4. Welke ontwikkelingen zijn er in Schiedam gepland, al dan niet in aanvulling op de Woonvisie, om tussen nu en 2040 het verwachte tekort aan woningen voor ouderen op te lossen?

5. Welke plannen heeft u om de huisvesting van ouderen met een zorgvraag te verbeteren? Wij zien uw schriftelijke beantwoording tegemoet. Met vriendelijke groet, namens het AOV namens het CDA namens OPS Cock de Jong Jaap Pegtel Maarten Reuderink

05-02-2024