Huisvesting nieuwe kwetsbare bewoners moet eerlijker verdeeld over wijken

Stop de stapeling

Stop de stapeling

DEN HAAG/SCHIEDAM - Een alliantie van bewoners, burgemeesters en directeuren uit de twintig gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) heeft vandaag in Den Haag een ontmoeting gehad met politici uit de Tweede Kamer, waaronder vertegenwoordigers van de formerende partijen.

Bij de huisvesting van kwetsbare bewoners moet niet alleen naar kwetsbare wijken worden  gekeken, maar ook naar sterke wijken. Door een te grote instroom wordt de hulp en inzet in  kwetsbare wijken momenteel tenietgedaan. Ook is er langdurig financiering nodig om de  kwetsbare wijken vooruit te helpen. De Schiedamse wijken Nieuwland en Oost maken deel  uit van het NPLV.

Huisvesting van kwetsbare groepen
In alle NPLV-gebieden is er sprake van hoge concentraties uitkeringsgerechtigden, criminaliteit, lage schooladviezen, armoede en slechte woningen en gezondheid. Ook de wijken Nieuwland en Oost ontvangen een te hoog aantal kwetsbare nieuwe bewoners.

Ondanks grote inzet van bewoners en professionals komt de structurele verbetering slechts langzaam op gang, net als in de andere NPLV-gebieden in Nederland. Er moet dus anders worden omgegaan met de hoge instroom in deze wijken. Bijvoorbeeld door meer starters te verleiden om in de wijken te komen wonen en daarover nieuwe afspraken te maken tussen gemeenten en woningcorporaties. Voor de huisvesting van kwetsbare groepen moet meer naar sterkere wijken worden gekeken. “Een integrale en langjarige aanpak in Nieuwland en Oost blijft door de grote druk in deze wijken urgent en noodzakelijk”, aldus de nieuwe burgemeester Bergmann.

Continuïteit nodig bij financiering
Een andere grote zorg is de financiering van de Nationale Programma’s. De uitdagingen om de achterstanden weg te werken vereisen een langetermijnaanpak en er is enige  vooruitgang zichtbaar. Toch dreigt de financiering van een groot deel van de Nationale  Programma's eind volgend jaar stil te vallen. Dit bedreigt de continuïteit en draagt niet bij  aan het herstellen van het vertrouwen in de overheid bij de 1,2 miljoen inwoners in de NPLV-gebieden.

Burgemeester Bergmann en programmadirecteur Stef Fleischeuer pleiten daarom voor langdurige financiering. “Als de politiek niet in actie komt, stoppen de Nationale  Programma’s door gebrek aan middelen. Dat zou zonde zijn, allereerst voor de bewoners  van Nieuwland en Oost.”

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam Nieuwland en Oost
Over een periode van 20 jaar breng het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam Nieuwland en Oost de leefomstandigheden van de bewoners minstens naar het gemiddelde van de rest van Schiedam, dankzij de intensieve samenwerking van een grote groep Stadspartners, de gemeente en de overheid. Dat gebeurt met een aanpak die:

• Meer mensen aan het werk helpt
• Betere schoolresultaten voor kinderen levert
• Meer kwalitatief goede woningen in leefbare wijken realiseert
• In wijken waar het veilig en leefbaar wonen is
• En waar minder jongeren afglijden naar criminaliteit

Meer informatie over het programma: www.betervoorelkaarschiedam.nl

Foto: geheel rechts op de foto de burgemeester van Schiedam

03-04-2024