GroenLinks en Alles voor Schiedam bundelen vraagtekens

Schriftelijke vragen over Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Schriftelijke vragen over Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

SCHIEDAM - Door GroenLinks en Alles Voor Schiedam zijn schriftelijke vragen ex art. 42 RvO gesteld over het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.

"Geacht college,

In de commissievergadering van 5 en 6 maart heeft wethouder Hamerslag in het debat bij
agendapunt 6 (collegebrief van 18 januari met betrekking tot de uitkomst draagvlakmeting
betaald parkeren Nieuwland) onder andere aangegeven dat “de mobiliteitsvisie is
vastgesteld, maar dat het uitvoeringsprogramma nooit is vastgesteld”. Ook direct na de
vergadering heeft de wethouder deze bewering herhaald.

Ook heeft de wethouder aangegeven dat het uitvoeren van de plannen uit de mobiliteitsvisie
langer duurt en dat vanwege de gewijzigde financiële omstandigheden gekeken moet
worden naar de prioritering van de uitvoering van de plannen uit de mobiliteitsvisie.

Er wordt in verschillende documenten verwezen naar (de planning in) het
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Onder andere in de Collegebrief van 9 november 2023
over het herzien IUPB, de Jaarstukken over 2022, het Ambitiedocument van het college, de
begroting 2023, enz. enz.

Na de aanpassing van het Uitvoeringsprogramma, waarover het college de raad
informeerde per brief van 2 december 2021, is er geen communicatie geweest vanuit het
college over het opnieuw aanpassen van het uitvoeringsprogramma, of over intrekking van
het vaststellingsbesluit van rond de zomer van 2021.|

De fracties van GroenLinks en Alles voor Schiedam hebben de volgende vragen over de
beweringen van de wethouder en de status van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.

1. Hoe rijmt het college het verwijzen naar het uitvoeringsprogramma mobiliteit in
verschillende documenten met de uitspraak van de wethouder tijdens de
commissievergadering?
2. Is er nu wel of niet een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit?

Zo niet:
a. Wanneer verwacht het college alsnog een uitvoeringsprogramma vast te
stellen?
b. Waarop zijn de verwijzingen in de verschillende documenten gebaseerd?

De registratie van de vergaderingen, zoals die terug te kijken en te luisteren is op
www.schiedam.notubiz.nl, is van dusdanige kwaliteit dat niet altijd alles goed te verstaan is. Als een citaat niet woordelijk klopt, dan komt dat door de verstaanbaarheid van de opnames.

c. Is er een planning voor de uitvoering van de plannen en maatregelen uit de
mobiliteitsvisie?

Zo wel:
d. Waarom zegt de wethouder in de vergadering én de ‘wandelgangen’ dat er
geen uitvoeringsprogramma is?
e. Wordt de oorspronkelijke planning uit het uitvoeringsprogramma aangepast
naar aanleiding van de uitkomsten van de bewonersraadplegingen over het
gereguleerd parkeren en de financiële gevolgen daarvan?"

Vragen
GroenLinks, Yorick Haan
Alles voor Schiedam, Jeroen Trouborst

12-04-2024