Minimumloon is gewijzigd in Minimumuurloon

Minimumloon is gewijzigd in Minimumuurloon

SCHIEDAM - Werkgevers moesten zich wettelijk houden aan het betalen van een maandelijks minimumloon. Sinds 1 januari is dit veranderd en moeten werkgevers zich wettelijk houden aan het betalen van een minimumuurloon. Fiscalist Jeroen de Vos van MRVO heeft voor werkgevers uiteengezet wat dit voor hen betekent. Dat lees je hieronder.

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de geldende arbeidsduur. Tot 1 januari 2024 hadden werknemers met een werkweek van 36 uur een even hoog minimumloon als werknemers met een 40-urige werkweek. Hierdoor was het uurloon voor werknemers die 36 uur werkten hoger dan voor de werknemers met een 40-urige werkweek. Aan deze ongelijkheid is nu een einde gekomen.

Wat deze aanpassing precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna. Duidelijk is in elk geval dat deze – op zichzelf logische – wijziging een flink aantal onvermoede effecten en een hoop extra werk voor de loonadministratie met zich meebrengt.
 
Wettelijk minimumloon
Het wettelijk minimumloon is een basisloon dat altijd wordt uitgedrukt in een bruto bedrag. Hierover mag u alleen nog de wettelijk verplichte of toegestane bedragen inhouden, zoals loonbelasting en premies. Onder voorwaarden mag u ook de kosten voor huisvesting en een zorgverzekering hierop inhouden. Het minimumloon geldt in principe voor alle werknemers vanaf 21 jaar. Als de werknemer doorwerkt na de AOW-leeftijd, houdt hij of zij recht op het minimumloon. Ook oproepkrachten en buitenlandse werknemers hebben recht op het minimumloon. Voor jongeren vanaf 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon.
 
Het wettelijk minimumuurloon per 2024
Vanaf dit jaar is het wettelijk minimumloon vervangen door het wettelijk minimumuurloon gebaseerd op een 36-urige werkweek. Het minimumuurloon bedraagt vanaf dit jaar voor alle werknemers van 21 jaar en ouder € 13,27. Geldt in uw organisatie al een 36-urige werkweek? Dan stijgt het minimumuurloon met 3,75% (de “gewone” indexatie per 1 januari). Maar heeft u een 38-urige werkweek? Dan bedraagt de stijging 9,49% en bij een 40-urige werkweek zelfs 15,29%(!).
 
(Actiepunt: Maakt u zelf de arbeidsovereenkomsten voor uw medewerkers? Spreek dan het minimumuurloon af in plaats van een vast loon per maand.)
 
Daarnaast moet de werknemer voor ieder gewerkt uur tenminste het wettelijk minimumuurloon verdienen. Dat betekent dat een werknemer in een maand met 20 werkdagen een minimumloon van  € 2.123,20 zou moeten krijgen en in een maand met 23 werkdagen een minimumloon van € 2.441,68. Voorde meeste werknemers is een wisselend loon niet wenselijk. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw werknemers een vast minimumloon te geven op basis van de te verwachte arbeidsuren voor dat jaar.
 
(Actiepunt: Wilt u uw werknemers een vast minimumloon geven en wilt u meer weten over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Voor de werkgevers waarvoor wij de loonadministratie voeren hebben we dit al doorgevoerd)
 
Dat de nieuwe regels makkelijk tot verwarring kunnen leiden blijkt onder meer uit de op 27 december gepubliceerde Horeca CAO (met nieuwe loontabellen per 1.1.2024). Daarin staat bij 38 uren per week een bruto minimumloon per maand dat lager is dan volgens de wet.
Dat minimumloon moet niet € 2.185,13 zijn maar € 2.201,94 per maand.
 
Rooster wijzigen
Voor een goede verwerking van de salarissen is het vanaf dit jaar erg belangrijk dat het juiste rooster van de werknemers in het salarispakket staat.
 
(Actiepunt: Doet u zelf de salarisverwerking? Wijzig dan het rooster in het salarispakket als de werknemer op andere dagen of andere uren gaat werken. Doen wij de salarisverwerking? Geef dan tijdig de gewijzigde roosters aan ons door.)
 
Het minimumuurloon en minimumjeugduurloon per 1 januari 2024 in euro’s
In de onderstaande tabel zijn de nieuwe minimumuurlonen per leeftijdsgroep nader uitgewerkt:
 tabelml
Er zijn daarnaast door de overheid aparte tabellen voor werknemers met een bbl-arbeidsovereenkomst gepubliceerd.
 
Druk op het gehele loongebouw in uw onderneming
Als het minimumuurloon fors stijgt in de sectoren met een 38- of 40-urige werkweek, zullen de loonschalen die hierboven zitten ook omhoog moeten gaan. Als schaal 1 het minimumloon is en door de verhoging op hetzelfde loon uitkomt als schaal 2, is de logische opbouw anders immers weg. Door de stijging van het minimumuurloon is het dus aannemelijk dat het hele loongebouw gaat stijgen. Daarnaast is er ook nog de druk vanuit de maatschappij en politiek om lonen te verhogen.
 
De gevolgen van de invoering van het wettelijk minimumuurloon zal voor bedrijven met een gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week het grootst zijn. Hoe arbeidsintensiever uw onderneming is, hoe groter de gevolgen van de overgang naar het minimumuurloon zullen zijn. Kortom, valt u onder een cao of heeft u een arbeidsvoorwaardenregeling met 38 of 40 uur? Dan heeft dit flinke gevolgen voor uw loongebouw en uw loonkosten.
 
Controle op naleving
De Nederlandse arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de regels voor het minimumuurloon houden. Bij overtreding legt de Inspectie een boete of een dwangsom op. Daarnaast kan de werknemer die onder het minimumuurloon betaald krijgt, nabetaling vorderen.
 
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de gevolgen van het minimumuurloon voor uw organisatie, neem dan contact met ons op. Wij lichten de wijzigingen en de gevolgen daarvan graag nader toe en kunnen u hierin begeleiden.

Hier lees je een fiscale column van Jeroen de Vos:
ZZP’er: ondernemer of werknemer?

Foto: drs. Jeroen de Vos RB, belastingadviseur en partner bij MRVO accountants belastingadviseurs

 

 
 

 

28-01-2024