Raadsvragen aan college van B&W over:

Gemeentelijk isolatieprogramma voor verduurzaming woningen 

Gemeentelijk isolatieprogramma voor verduurzaming woningen 

SCHIEDAM - Het CDA Schiedam heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over het isoleren van woningen. Het persbericht van het CDA Schiedam hierover kun je hieronder lezen.

"De gemeente kan en moet een belangrijke rol spelen bij de stimulering van het isoleren van woningen, zo vindt de fractie van het CDA. Slecht geïsoleerde woningen en huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening moeten daarbij als eerste aan de beurt komen. 

Eerder kwam het CDA op landelijk niveau samen met de ChristenUnie en GroenLinks met het voorstel voor een Nationaal Isolatieprogramma om het isoleren van woningen sneller, slimmer en socialer te maken. Inmiddels heeft het rijk met brede steun in de Tweede Kamer een Nationaal Isolatieprogramma opgezet. Gemeenten kunnen vanaf medio 2022 aanspraak maken op bijna € 150 miljoen die beschikbaar is voor een lokale aanpak. Het CDA roept de gemeente op om actief aan de slag te gaan met het isoleren van woningen en daarbij aan te sluiten bij het Nationaal Isolatieprogramma. 

CDA-woordvoerder Jaap Pegtel: “Het CDA wil een klimaataanpak die iedereen kan begrijpen en kan meemaken. Wij zien daarbij een heel belangrijke rol voor de gemeente weggelegd. Door maatwerk te leveren is de gemeente in staat om veel meer huishoudens te bereiken dan via een landelijke aanpak. Een gemeentelijk isolatieprogramma is wat ons betreft de ideale manier om het stimuleren van isolatie lokaal verder uit te werken”. "

Dit zijn de gestelde vragen:

1.     Bent u bekend met het Manifest Nationaal Isolatieprogramma dat door de ChristenUnie, het CDA en GroenLinks landelijk is gepresenteerd? Zo ja, welke ideeën uit dit manifest vindt u bruikbaar in onze gemeente?

2.     Deelt u de mening van het CDA Schiedam dat de gemeente Schiedam moet aansluiten bij het Nationaal Isolatieprogramma zoals dat vrij recent door demissionair minister Ollongren is gelanceerd, zodat we niet alleen verduurzaming bevorderen en energiearmoede tegengaan, maar ook de leefbaarheid in de wijk versterken? Op welke manier gaat de gemeente dit doen? 

3.     Bent u bekend met het feit dat er vanuit het Rijk € 514 miljoen beschikbaar is gesteld voor een nationaal isolatieprogramma in de periode 2022 t/m 2024, waarvan € 148,5 miljoen is bestemd voor een lokale aanpak? Welke plannen maakt u om in aanmerking te komen voor middelen uit deze regeling wanneer deze medio 2022 wordt opengesteld?

4.     Deelt u de mening van het CDA Schiedam dat het belangrijk is dat deze middelen vooral ten goede moeten komen van huishoudens met een relatief laag inkomen en een hoge energierekening en/of slecht geïsoleerde woningen? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen? 

5.     Op welke wijze zorgt u ervoor dat er een goede koppeling is tussen de landelijke subsidieregelingen en de lokale initiatieven zoals vanuit het Servicepunt Woningverbetering en het regionale energieloket?

04-01-2022

error showing content