Verkeersbesluit Maasboulevard

Er komt parkeerverbod-zone op Maasboulevard en Jachthavenlaan

Er komt parkeerverbod-zone op Maasboulevard en Jachthavenlaan

SCHIEDAM - Gisteren vrijdag 26 november is het door het college van B&W genomen 'Verkeersbesluit Maasboulevard' door de gemeente gepubliceerd. Dat besluit behelst onder meer het instellen van een parkeerverbod-zone op de Maasboulevard evenwijdig langs het water, op de Maasboulevard tussen de Havendijk en het Hoofdplein en op de Jachthavenlaan.

Het 'Verkeersbesluit Maasboulevard' wordt door de gemeente als volgt omschreven:

- Het instellen van een parkeerverbod-zone op de Jachthavenlaan, de Maasboulevard evenwijdig langs het water en het weggedeelte Maasboulevard tussen de Havendijk en het Hoofdplein, door middel van borden conform model E1 (zone) en E1 (zone) einde zone van bijlage 1 van het RVV 1990;
- de aanleg van een groot aantal parkeerplaatsen, aangeduid met parkeervakken om binnen dit aangeduide gebied, het parkeren mogelijk te maken;
- de aanleg van vijf gehandicaptenparkeerplaatsen verdeeld over de genoemde wegen, voorzien van borden conform model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een wit kruis om de plaats en status van de parkeerplaats, te benadrukken;
- de aanleg van 16 parkeerplaatsen, bestemd voor alleen auto’s, dwars op de rijrichting van de rijbaan, aangeduid door middel van bord E8 van bijlage 1 van het RVV 1990;
- de aanleg van een brandweer-opstelplaats op de Jachthavenlaan, door middel van plaatsing van bord conform model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord “herkenbaar brandweervoertuig“.

Bezwaar
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.
 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Volledige tekst
Via deze link kun je de volledige tekst van het besluit inzien, met inbegrip van de overwegingen.

Foto: door Louise Melchers

27-11-2021